Condicions Generals d’Ús

www.espaigdart.com és un domini d’Internet la titularitat del qual pertany a Susanna Gibert Faidella amb domicili a c. Còrsega, 111, 6è 2a esc. dta. 08029 Barcelona

En principi la utilització de la web és de caràcter gratuït, i en algun cas, aquesta utilització podria estar subjecta a Condicions Generals i Condicions Particulars d’utilització. Per això, l’accés i la utilització dels serveis de la web significarà l’acceptació d’aquestes Condicions.

1. Contingut, termes legals i responsabilitats.

La Web inclou continguts elaborats pel titular de la mateixa pàgina i els seus col·laboradors, els quals tenen finalitats merament informatives, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, per la qual cosa en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns de nous, sense notificació prèvia, ni responsabilitat alguna.

Els Continguts de la web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius de qualsevol tipus de assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren la web pel mer fet de l’accés a aquesta per part dels usuaris.

En el cas d’existir enllaços amb diferents pàgines web, www.espaigdart.com, no es farà responsable del seu contingut en mancar de control sobre aquests.

L’usuari, quan accedeix a la web, ho fa pel seu propi compte i risc. www.espaigdart.com no garanteix ni la rapidesa, ni la ininterrupció, ni l’absència de virus a la web. Així mateix, el titular de la web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc no podran ser considerats responsables per qualssevol danys derivats de la utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

2. Propietat Intel·lectual i Industrial.

La totalitat dels continguts d’aquesta web, com que són de caràcter enunciatiu i no limitatiu, textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i el seu disseny, la selecció i forma de presentació dels continguts inclosos i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, són propietat del titular de la web.

S’autoritza l’emmagatzematge i la reproducció temporal d’algun o alguns dels Continguts de la web, amb el propòsit de ser utilitzats amb un fi personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts de la web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit del titular de la web, i sempre que es faci referència explícita a www.espaigdart.com, i a la seva titularitat.

3. Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que s’estipula en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra legislació que hi sigui aplicable i/o que substitueixi aquella, tota la informació rebuda a la web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat.

Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través de la web tindran els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i decisions individuals automatitzades de les seves dades tal com reconeix la LOPD, sense cap oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Les dades de caràcter personal que s’hagin obtingut a través de la web, tindran la protecció necessària a fi d’evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats.

Els drets esmentats podran ser exercitats per escrit al domicili del titular de la web facilitat a l’apartat I d’aquest avís (Condicions d’ús).

Pot consultar les condicions de la protecció de dades i la manera de revocar el consentiment de la cessió de dades en la Política de Protecció de Dades.

4. Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d’ús es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, per conèixer de totes quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquelles. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre’ls.