Política de Privadesa

Susanna Gibert Faidella informa seguidament de la seva política de privadesa, aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i es guardaran les mesures degudes de seguretat i confidencialitat d’aquelles.

La visita del lloc web www.espaigdart.com no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte de la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el cas que es subministrin dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits a la citada norma de protecció de dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca a les presents condicions.

1. Recollida de dades

La recollida de dades de caràcter personal es podrà realitzar a través dels formularis que es publiquin a la web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a Susanna Gibert Faidella, que seran inclosos en un fitxer automatitzat.

Els fitxers titularitat de Susanna Gibert Faidella, figuren inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l’usuari o visitant per comprovar-ne la situació.

Susanna Gibert Faidella conservarà les seves dades una vegada finalitzada la relació amb l’usuari per complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recaptades.

2. Seguretat de la informació

Susanna Gibert Faidella ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant.

No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

3. Confidencialitat i Secret professional.

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de Susanna Gibert Faidella i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

4. Enllaços amb altres llocs web

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S’informa que Susanna Gibert Faidella no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

5. Drets dels usuaris

L’usuari podrà exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resulta pertinent.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l’usuari, i si s’escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del N.I.F., a l’adreça fiscal de Susanna Gibert Faidella, a dalt esmentada.

Susanna Gibert Faidella informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lades d’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privadesa de www.espaigdart.com, podeu posar-vos en contacte amb Susanna Gibert Faidella a través de l’adreça de correu electrònic: #EMAIL#.